ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΡΟΥ Εκτύπωση E-mail
13-Ιουλ-2010

Στο ρημοκλήσι του Δηρού 
λειτούργα ο πρωτοσύγκελος,
και τάχραντα μυστήρια
έφερνε ‘ς το κεφάλι του,
ψάλλοντας το χερουβικό.
Μα έξαφνα κι'ανέλπιστα
Τούρκοι τον περίλαβανε,
Κ’ έλαβε μόνον τον καιρό
και σήκωσε τα χέρια του,
κ' είπεκε, "Παντοδύναμε,
δυνάμωσε τους Χριστιανούς, 
τύφλωσε τους Αγαρηνούς 
τη μέρα τη σημερινή".

Μα οι άνδρες όλοι ελείπασι,
ήταν ‘ς τη Βέργα τ' Αρμυρού, 
όπου Τρωάδα ο πόλεμος
επάηνε δυο μερόνυχτα. 
Μόνα τα γυναικόπαιδα 
και γέροντες ανώφελοι, 
(γιατ' ήτο θέρος) βρέθεσαν 
με τα δρεπάνια 'ς τα λουριά.
Καθόλου δε δειλιάσασι, 
καθόλου δεν τρομάξασι, 
μόν' έδωκαν την είδηση 
'ς τον Κωσταντίνο με πεζόν. 
Κ' εκείνος ως πολέμαρχος
εσύναξ' όλα τα χωριά,
γράφει και στέλνει ς' τ’ Αρμυρό, 
κ' έδραμε κατά το Δηρό. 
Βλέπει γυναίκες να χερούν
και τα δρεπάνια να κρατούν,
τους Αραπάδες να χτυπούν. 
"Εύγε σας, μεταεύγε σας, 
γυναίκες, άνδρες γίνετε, 
σαν ανδρειωμέναις μάχεσθε, 
σαν Αμαζόνες κρούετε". 
Είπε κ' εβρυχουμάνισε 
σαν το λιοντάρι 'ς τα βουνά. 
Τους Τούρκους κόφτει αψήφιστα. 
Τότε τα παλληκάρια του 
πετάχτησαν σαν τους αϊτούς, 
κ' επιάστηκαν με τους εχτρούς, 
χέρια με χέρια ανάκατα. 
Τους εκαταποντίσασι
και τους εβάλασι μπροστά, 
σαν να ήσαν γιδοπρόβατα. 
Σφάζοντας και σκοτώνοντας 
φτάσασι 'ς την ακρογιαλιά, 
που μέλισσα ήτον η Τουρκιά. 
Τότε 'ς εκείνην τη στιγμή, 
αγνάντιαζαν κ' έπρόφτασαν 
τα παλληκάρια τ' Αρμυρού, 
οπού τη νίκη φέρνασι. 
Πρώτος ήτο κ' εμπροστινά 
ο γιος του γέρου βασιλιά,
είχε 'ς τα πόδια του φτερά, 
που τον ο πρώτος άγωρος. 
Ξεγυμνωμένο το σπαθί 
εκράτει, και τα μάτια του 
σπίκιαις και φλόγες βγάζασι. 
"Έχετε θάρρος, είπεκε
με μια φωνή σαν τη βροντή, 
μη τα φοβάστε τα σκυλιά, 
ας ειν' πολλοί κι’ αμέτρητοι. 
Ήταν πολλοί και 'ς τ' Αρμυρό, 
κι' εμείς τους ενικήσαμεν, 
κι' όλους τους εξωφλήσαμεν".
Πρόφτασε τότε κι' ο αρχηγός,
πρόφτασε κι' ο αρχιστράτηγος, 
οπού ναι πενταγνώστικος 
'ς τοις μάχαις, 'ς τα πολιτικά, 
κ' είπε 'ς τα παλληκάρια του, 
κ' είπε 'ς όλο το στράτευμα.
"Όσοι πιστοί εμπρός, παιδιά, 
σήμερον γεννηθήκαμε, 
και θα σωθούμε σήμερον". 
Ήνοιξ' η μάχη τρομερά, 
κ' ήτανε ξεσυνέριση 
'ς όλα τα Σπαρτιατόγονα 
ποίοι να πάσι μπροστινοί. 
Οι Τούρκοι αντισταθήκασι, 
τι ήσαν 'ς την άκρη του γιαλού. 
Μεσ’ 'ς το στερνό δειλιάσασι 
κ' επέφτασι 'ς τη θάλασσα, 
σαν τα τυφλά τετράποδα, 
γιατ' ήτο θέλημα θεού 
να σακουστή η παράκληση 
τ’ αγίου πρωτοσύγκελου.

 

[Κατ' Ιούνιον του 1826 ο Ιμπραΐμ εξέπεμψε προς υποδούλωσιν της Μάνης στρατιάν επτακισχιλίων πεζών και ιππέων, ήτις την 22 του μηνός ευρίσκετο προ του στενού του Αρμυρού, εις τα όρια της Μεσσηνίας και της Μάνης. Την προέλασιν των Αιγυπτίων ανέκοψαν χίλιοι περίπου Μανιάται, οίτινες προφυλασσόμενοι υπό ασθενούς οχυρώματος, της λεγομένης Βέργας, ήτοι λιθοκτίστου μάνδρας μήκους δισχιλίων μέτρων περίπου, κλειούσης την μεταξύ της υπώρειας του βουνού της Σέλιτσας και της θαλάσσης δίοδον, έφεραν πολύν φθοράν εις τον εχθρόν. Αποκρουσθέντες επανειλημμένως, ηναγκάσθησαν να υποχωρήσωσιν οι Αιγύπτιοι και επέστρεψαν την 25 Ιουνίου εις την Καλαμάταν της Μεσσηνίας. Εν τω μεταξύ δ' όμως και άμα τη ενάρξει της μάχης της Βέργας, ο Ιμπραΐμ αποσπάσας 1500 άνδρας έπεμψε δια πλοίων εις τα παράλια της Μάνης δια να ενεργήσουν αντιπερισπασμόν. Αυθημερόν ούτοι απεβιβάσθησαν εις τον όρμον του Δηρού, καταλαβόντες δε τα προς δεξιά χωρία Πύργον και Χαριάν, εστράφησαν προς ταριστερά, ίνα προσβάλωσι την Τσίμοβαν (την μετονομασθείσαν ύστερον Αρεόπολιν). Ολίγιστοι μόνον Μανιάται, διότι οι λοιποί εμάχοντο εις τον Αρμυρόν, ευρισκόμενοι εις τους πύργους των, ανθίσταντο κατά των επιδρομέων, αλλά γνωσθείσης της αποβάσεως των Αράβων, έγινε δια κωδωνοκρουσιών συναγερμός των υπολειφθέντων κατοίκων των πέριξ χωρίων, και προσέτρεξαν πάντες, και γέροντες και ιερείς, και αι θερίζουσαι εις τους αγρούς γυναίκες με τα δρέπανά των, ενωθέντες δε μετ' ολίγων οπλοφόρων, οίτινες έτυχε να διαβαίνωσιν εκείθεν υπό τον Κωνσταντίνον Μαυρομιχάλην, ημύνοντο κατά των Αράβων, ευάριθμοι μεν δι’ όπλων, οι δε λοιποί δια πετρών και των δρεπάνων. Την ορμήν του ασυντάκτου λαού δεν ηδυνήθησαν να υπομείνουν οι επιδρομείς και έσπευσαν να επιβώσι πάλιν των πλοίων κακώς έχοντες, απήλθον δε την 25 Ιουνίου, πολλούς καταλιπόντες νεκρούς]. 

www.myriobiblos.gr 

 

Σύνολο τραγουδιών

  • Μέχρι στιγμής έχουμε 1203 τραγούδια.
Module by Spiral